BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/41/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2011 roku
w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.868.878zł. (słownie jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem zł.) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszołki – Sokoły – 1.136.541zł.;

- Przebudowa nawierzchni na drogach gminnych: Jurzec Włościański, Zalesie i Zalesie – Wysokie Małe - 356.533zł.;

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stawiskach – 375.804zł.

§ 2. Spłata kredytu i obsługa zadłużenia wynikającego z zaciągniętego kredytu będzie następowała w latach 2011 – 2021 z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 3. Zabezpieczeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk, którego upoważnia się do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią § 1.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 cze 2011 13:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2054 razy