BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/40/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2011 roku
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na ogólną kwotę 1.868.878zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 17.783.595zł., z tego: bieżące – 17.208.177zł.; majątkowe – 575.418zł.

- Plan wydatków budżetowych – 18.339.449zł., z tego: bieżące – 15.213.261zł.; majątkowe – 3.126.188zł.

3. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały Nr X/36/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.04.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku” do Uchwały Nr V/12/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

- przychody budżetu w kwocie 1.868.878zł.

- rozchody budżetu w kwocie 1.313.024zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.313.024zł. przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów

długoterminowych.

Deficyt budżetu w wysokości 1.868.878zł. pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem

długoterminowym w wysokości 1.868.878zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stawiski w wysokości 1.868.878zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży

w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 cze 2011 13:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2130 razy