BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/39/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Stawiski uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.

§2.  Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu:

1)      Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Stawisk a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2)      Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3)      Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

a)      ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,

b)      zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,

c)      reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d)     tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

4)      W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

5)      Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

6)      Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

7)      Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

8)      Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.

9)      Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.

10)  Organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację z prac Zespołu i grup roboczych reguluje Regulamin Pracy Zespołu.

11)  Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 maj 2011 13:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1776 razy