BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/38/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013.

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

 

§1.  Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach koordynuje realizację programu, o którym mowa w § 1.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 maj 2011 13:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1745 razy