BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/37/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiski w następujących wysokościach:

1)   za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych:

a)      za pojemnik 120 l – 13,82 zł brutto,

b)      za pojemnik 1100 l – 126,55 zł brutto;

2)   za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 8,49zł brutto  za 1m3.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 maj 2011 12:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1902 razy