BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/36/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.  1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 73.723zł.; zwiększenie planu – 2.891zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2.                  Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 339.285zł.; zwiększenie planu – 268.453zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.                  Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 17.426.767zł., z tego: bieżące – 16.851.349zł.; majątkowe – 575.418zł.

- Plan wydatków budżetowych – 16.113.743zł., z tego: bieżące – 14.269.572zł.; majątkowe – 1.844.171zł.

4.                  Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały Nr V/12/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.12.2010r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5.                  Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.313.024zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 maj 2011 12:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1826 razy