BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 marca 2011 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/22/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 3. Organizacja i zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu §6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. GOKiS jako instytucja kultury jest jednostką organizacyjną gminy Stawiski. Działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

2.      Organizację wewnętrzną GOKiS oraz zakres zadań merytorycznych na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora GOKiS po zasięgnięciu opinii działających w nim związkowych organizacji i Burmistrza Stawisk.

3.      GOKiS posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Stawiski. Gmina nie odpowiada za jego zobowiązania za wyjątkiem tych, o których mówi się w art. 24 i 25 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4.      Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Stawisk.

5.      Dyrektor GOKiS zarządza nim, reprezentuje go na zewnątrz i jest pracodawcą
w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

6.      W skład GOKiS wchodzą:

1)      Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach,

2)      Biblioteka Publiczna w Stawiskach,

3)      Filia Biblioteczna w Porytem,

4)      Świetlica Środowiskowa w Rostkach,

5)      Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Stawiskach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od nia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 mar 2011 16:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2038 razy