BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/33/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 marca 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 96 o powierzchni 0,6000ha, rodzaj użytków – R, położonej w Dzięgielach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00027927/9

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 mar 2011 15:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1861 razy