BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/30/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 marca 2011 roku
w sprawie: określenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Stawiski.

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1.  Od dnia 01 września 2011r. ustala się sieć szkół podstawowych na terenie Gminy Stawiski:

1)      Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

2)      Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

3)      Szkoła Filialna w Budach Stawiskich Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

4)      Szkoła Podstawowa w Porytem.

5)      Szkoła Filialna w Dzierzbi Szkoły Podstawowej w Porytem.

§2.  1. Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach:

1)      w zakresie klas I-VI należą miejscowości: Stawiski, Barzykowo, Cedry, Chmielewo, Dzięgiele, Karwowo, Kuczyny, Michny, Mieczki Sucholaszczki, Ramoty, Romany, Rostki, Skroda Mała, Tafiły, Wysokie Duże, Wysokie Małe, Zabiele, Zalesie, Żelazki, Lisy, Mieszołki, Rogale i Sokoły;

2)      w zakresie klas IV-VI należą miejscowości: Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Cwaliny, Ignacewo, Jurzec Folwark, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański, Wilczewo, Zaborowo;

3)      należy Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim w zakresie klas 0-III obejmująca miejscowości: Cwaliny, Jurzec Folwark, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański;

4)      należy Szkoła Filialna w Budach Stawiskich w zakresie klas 0-III obejmująca miejscowości: Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Ignacewo, Wilczewo, Zaborowo;

2. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Porytem:

1)      w zakresie klas 0-III należą miejscowości: Poryte, Budziski, Hipolitowo;

2)      w zakresie klas IV-VI należą miejscowości: Poryte, Budziski, Hipolitowo, Dzierzbia;

3)      należy Szkoła Filialna w Dzierzbi w zakresie klas 0 – III obejmująca Dzierzbię.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Traci moc Uchwała Nr XLVI/184/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Stawiski.

§5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 mar 2011 13:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1725 razy