BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 marca 2011 roku
w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku,

Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§1.  Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się Szkołę Filialną w Sokołach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

§2.  Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach oraz w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, prowadzonych przez gminę Stawiski.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 mar 2011 13:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1848 razy