BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/28/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 marca 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.  1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 115.347zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1; 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 1.500zł.; zwiększenie planu – 116.847zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 17.200.726zł., z tego: bieżące - 16.551.585zł.; majątkowe – 649.141zł. 

- Plan wydatków budżetowych – 15.887.702zł., z tego: bieżące – 13.890.169zł.; majątkowe – 1.997.533zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.313.024zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 mar 2011 12:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1686 razy