BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/26/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 marca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Zatwierdza się przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Stawiskach taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiski:

1)      za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 2,43 zł za 1m3,

2)      za zbiorowe odprowadzenie ścieków w kwocie 8,49 zł za 1m3,

3)      za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi bezpośrednio do Oczyszczalni Miejskiej w Stawiskach – 8,49 zł  za 1m3.

§2.  Tracą moc uchwały Nr XLII/171/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i uchwała Nr LX/249/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2011r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 mar 2011 10:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2342 razy