BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/23/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 lutego 2011 roku
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkołę Filialną w Sokołach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, po dokonaniu w terminie do dnia 28 lutego 2011r. następujących czynności:

1)   wystąpieniu do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku celem uzyskania opinii w przedmiocie likwidacji szkoły filialnej,

2)   zawiadomieniu rodziców uczniów uczęszczających do szkoły filialnej o jej planowanej likwidacji i możliwości kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lut 2011 15:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1777 razy