BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/20/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 stycznia 2011 roku
w sprawie: zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  1. Radnemu z tytułu udziału w pracach rady i jej komisjach, przysługuje miesięczna dieta w formie zryczałtowanej w wysokości zależnej od funkcji pełnionych w organach gminy.

2. Za podstawę do ustalania wysokości diety przysługującej radnemu przyjmuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn.zm.).

§2.  1. Radnemu, w związku z pełnioną funkcją, przysługuje miesięczna dieta w następującej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 :

1)   przewodniczącemu rady – 100 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

2)   wiceprzewodniczącemu rady – 70 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

3)   radnemu:

a)    pracującemu w komisji/ach – 55% podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

b)   pełniącemu funkcję przewodniczącego komisji – 60% podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

c)    nie pracującemu w komisji/ach - 40 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

2. Wysokość diet określonych w ust.1 nie może przekroczyć maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. (Dz. U z 2000r. Nr 61 poz.710)

3. Z kwoty należnej za dany miesiąc diety, potrąca się 10% za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu rady lub komisji. Za nieobecność na dwóch i więcej posiedzeniach rady i komisji odbywających się w tym samym dniu – z należnej diety odlicza się 10%, jak za nieobecność na jednym posiedzeniu.

4. Wiceprzewodniczącemu rady, w razie konieczności wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego rady przez okres dłuższy niż 1 miesiąc przysługuje dieta w wysokości przewidzianej dla przewodniczącego rady.

§3.  Diety należne radnym za dany miesiąc wypłaca się do dnia 10 następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub przekazuje się na wskazany przez radnego rachunek bankowy.

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§5.  Traci moc uchwała Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.

§6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2010r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sty 2011 10:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1885 razy