BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/19/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 stycznia 2011 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Stawiski.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1.     Zarządza się wybory do organów jednostek pomocniczych gminy – sołectw i miasta Stawiski.

§2.     Wybory zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 28 lutego 2011r.

§3.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sty 2011 10:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1706 razy