BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/16/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 stycznia 2011 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.    Gmina Stawiski przystępuje do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i przeznacza na realizację tego projektu w 2011 r. środki finansowe jako wkład własny w wysokości 15 100 zł.

§2.    W celu realizacji projektu w imieniu Gminy Stawiski działania będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

§3.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sty 2011 08:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1808 razy