BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXIV/258/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze powinna składać się z:

1) części tabelarycznej w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z podaniem wskaźnika realizacji;

2) ze stanu należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 30 czerwca;

3) części opisowej, objaśniającej wykonanie budżetu gminy w zakresie danych określonych w pkt 1 i 2 ze wskazaniem przyczyn występujących odchyleń od planu, zamierzenia w sprawie minimalizacji odchyleń w realizacji planowanych dochodów i wydatków.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury powinna zawierać następujące dane:

1) plan przychodów z podziałem na dotacje i dochody własne, rozchodów instytucji kultury w zakresie planu i wykonania z podziałem na wynagradzanie i pochodne oraz wydatki rzeczowe;

2) stany środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego,
 z wyszczególnieniem środków pieniężnych;

3) stanu należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

Uzasadnienie:

 Powyższą uchwałę należy podjąć do 30.06.2010r. ponieważ  termin przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r. mija 31.08.2010r. W związku z powyższym prace nad przygotowaniem powyższej informacji rozpoczynają się w miesiącu lipcu.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 cze 2010 13:38
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1715 razy