BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXIII/255/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 czerwca 2010 roku
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie  na terenie Gminy Stawiski usług w zakresie:

1)      odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2)      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które stanowią załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

Uchwała straciła moc 27 lutego 2020 r.

Uchwała obowiązująca: Uchwała Nr XX/105/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 27 lutego 2020 roku w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 cze 2010 09:33
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1718 razy