BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Stawiskach V kadencji

z dnia:
w sprawie:

2006

Nr I/1/06 z dnia: 27 listopada 2006 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr I/2/06 z dnia: 27 listopada 2006 roku

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach

Nr II/3/06 z dnia: 6 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr III/4/06 z dnia: 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr III/5/06 z dnia: 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk

Nr III/6/06 z dnia: 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Nr IV/7/06 z dnia: 20 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Nr IV/8/06 z dnia: 20 grudnia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2007.

Nr IV/9/06 z dnia: 20 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyboru Komisji Statutowej

Nr IV/10/06 z dnia: 20 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

Nr IV/11/06 z dnia: 20 grudnia 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

 

2007

Nr V/12/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach i założenia Szkoły Filialnej w Sokołach.

Nr V/13/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach

Nr V/14/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr V/15/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr V/16/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach

Nr V/17/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr V/18/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok.

Nr V/19/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach

Nr V/20/07 z dnia: 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

Nr VI/21/07 z dnia: 2 marca 2007 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach

Nr VI/22/07 z dnia: 2 marca 2007 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski

Nr VI/23/07 z dnia: 2 marca 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Stawiski

Nr VI/24/07 z dnia: 2 marca 2007 roku

w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stawiskach

Nr VI/25/07 z dnia: 2 marca 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr V/12/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach i założenia Szkoły Filialnej w Sokołach

Nr VII/26/07 z dnia: 27 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr VII/27/07 z dnia: 27 marca 2007 roku

w sprawie: modernizacji oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy Stawiski

Nr VII/28/07 z dnia: 27 marca 2007 roku

w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Nr VII/29/07 z dnia: 27 marca 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej

Nr VIII/30/07 z dnia: 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Nr VIII/31/07 z dnia: 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przystąpienia do realizacji i sfinansowania wspólnego projektu w ramach Schematu II działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Nr VIII/32/07 z dnia: 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr VIII/33/07 z dnia: 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki budowlanej niezabudowanej

Nr VIII/34/07 z dnia: 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: programu współpracy na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Nr IX/35/07 z dnia: 8 maja 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł.

Nr IX/36/07 z dnia: 8 maja 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr X/37/07 z dnia: 29 maja 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 zł.

Nr X/38/07 z dnia: 29 maja 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XI/39/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

Nr XI/40/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej jako pracodawcy dla Burmistrza Stawisk.

Nr XI/41/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy.

Nr XI/42/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej na lata 2007 – 2009.

Nr XI/43/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XI/44/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stawiski w drodze przetargu.

Nr XI/45/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej stanowiące własność Gminy Stawiski na rzecz ich najemców.

Nr XI/46/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Nr XI/47/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XI/48/07 z dnia: 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Stawiski.

Nr XII/49/07 z dnia: 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

Nr XII/50/07 z dnia: 20 lipca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XIII/51/07 z dnia: 20 lipca 2007 roku

w sprawie: akceptacji porozumienia międzygminnego z Miastem Łomża w sprawie stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Nr XIII/52/07 z dnia: 20 lipca 2007 roku

w sprawie: powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

Nr XIV/53/07 z dnia: 13 sierpnia 2007 roku

w sprawie: planowanych środków na lata 2008 – 2010 na realizację programów operacyjnych.

Nr XV/54/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XV/55/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

Nr XV/56/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.

Nr XV/57/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.

Nr XV/58/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Nr XV/59/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XV/60/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XV/61/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XV/62/07 z dnia: 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr XVI/63/07 z dnia: 28 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XVI/64/07 z dnia: 28 września 2007 roku

w sprawie: zgody na zbycie udziału w wysokości ½ w nieruchomości.

Nr XVI/65/07 z dnia: 28 września 2007 roku

w sprawie: uchwalenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Nr XVI/66/07 z dnia: 28 września 2007 roku

w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywania uczniów w szkołach.

Nr XVI/67/07 z dnia: 28 września 2007 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Stawiski.

Nr XVI/68/07 z dnia: 28 września 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Nr XVI/69/07 z dnia: 28 września 2007 roku

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Stawiski.

Nr XVII/70/07 z dnia: 12 października 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XVIII/71/07 z dnia: 26 października 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XVIII/72/07 z dnia: 26 października 2007 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nr XVIII/73/07 z dnia: 26 października 2007 roku

w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

Nr XVIII/74/07 z dnia: 26 października 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem.

Nr XVIII/75/07 z dnia: 26 października 2007 roku

w sprawie: wyboru ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję 2008-2011.

Nr XIX/76/07 z dnia: 02 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XIX/77/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia „programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032”.

Nr XIX/78/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny dla Powiatu Kolneńskiego.

Nr XIX/79/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Nr XIX/80/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Nr XIX/81/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski

Nr XIX/82/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr XIX/83/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień od środków transportowych.

Nr XIX/84/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr XIX/85/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/4/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Nr XIX/86/07 z dnia: 2 grudnia 2007 roku

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku na rok 2008.

Nr XX/87/07 z dnia: 15 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Nr XX/88/07 z dnia: 15 grudnia 2007 roku

w sprawie: wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2007 r.

Nr XX/89/07 z dnia: 15 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2008.

Nr XXI/90/07 z dnia: 29 grudnia 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr XXI/91/07 z dnia: 29 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

Nr XXI/92/07 z dnia: 29 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2008.

Nr XXI/93/07 z dnia: 29 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyłączenia części drogi gminnej z użytkowania.

 

2008

Nr XXII/94/08 z dnia: 21 stycznia 2008 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr XXII/95/08 z dnia: 21 stycznia 2008 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski. Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Nr XXII/96/08 z dnia: 21 stycznia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2008

Nr XXIII/97/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXIII/98/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach i utworzenia Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej w Stawiskach.

Nr XXIII/99/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr XXIII/100/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Nr XXIII/101/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Nr XXIII/102/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr XXIII/103/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Nr XXIII/104/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Nr XXIII/105/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.

Nr XXIII/106/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr XXIII/107/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.

Nr XXIII/108/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr XXIII/109/08 z dnia: 20 lutego 2008 roku

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Stawiski.

Nr XXIV/110/08 z dnia: 04 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXVI/111/08 z dnia: 22 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXVI/112/08 z dnia: 22 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.

Nr XXVII/113/08 z dnia: 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Nr XXVII/114/08 z dnia: 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Nr XXVIII/115/08 z dnia: 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXVIII/116/08 z dnia: 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.

Nr XXVIII/117/08 z dnia: 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Stawiski.

Nr XXIX/118/08 z dnia: 29 maja 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXIX/119/08 z dnia: 29 maja 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.

Nr XXIX/120/08 z dnia: 29 maja 2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.967.472 zł.

Nr XXX/121/08 z dnia: 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXX/122/08 z dnia: 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Nr XXX/123/08 z dnia: 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

Nr XXXI/124/08 z dnia: 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXXII/125/08 z dnia: 04 lipca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXXIII/126/08 z dnia: 13 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXXIII/127/08 z dnia: 13 sierpnia 2008 roku

w sprawie: planowanych środków na lata 2009 – 2011 na realizację programów operacyjnych.

Nr XXXIII/128/08 z dnia: 13 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.

Nr XXXIII/129/08 z dnia: 13 sierpnia 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nr XXXIII/130/08 z dnia: 13 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Nr XXXIV/131/08 z dnia: 11 września 2008 roku

w sprawie: zmian limitów na wieloletnie programy inwestycyjne

Nr XXXV/132/08 z dnia: 25 września 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXXV/133/08 z dnia: 25 września 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Nr XXXV/134/08 z dnia: 25 września 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr XXXV/135/08 z dnia: 25 września 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Nr XXXV/136/08 z dnia: 25 września 2008 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stawiski na lata 2004 – 2015.

Nr XXXVI/137/08 z dnia: 23 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXXVI/138/08 z dnia: 23 października 2008 roku

w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Nr XXXVI/139/08 z dnia: 23 października 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Nr XXXVI/140/08 z dnia: 23 października 2008 roku

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Stawiski.

Nr XXXVII/141/08 z dnia: 20 listopada 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXXVIII/142/08 z dnia: 5 grudnia 2008 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr XXXVIII/143/08 z dnia: 5 grudnia 2008 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr XXXIX/144/08 z dnia: 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2009

Nr XXXIX/145/08 z dnia: 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789.

Nr XXXIX/146/08 z dnia: 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.

Nr XXXIX/147/08 z dnia: 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2009.

Nr XXXIX/148/08 z dnia: 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr XXXIX/149/08 z dnia: 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.

Nr XXXIX/150/08 z dnia: 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku na rok 2009

Nr 151/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Nr 152/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2008r.

Nr 153/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stawiski

Nr 154/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawiski.

Nr 155/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Nr 156/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr 157/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Nr 158/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 159/XL/08 z dnia: 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do Lokalnej Grupy Działania – Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca.

 

2009

Nr XLI/160/09 z dnia: 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009 roku

Nr XLI/161/09 z dnia: 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na rok 2009

Nr XLI/162/09 z dnia: 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski

Nr XLI/163/09 z dnia: 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski

Nr XLI/164/09 z dnia: 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2009

Nr XLI/165/09 z dnia: 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stawiski

Nr XLII/166/09 z dnia: 26 lutego 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr XLII/167/09 z dnia: 26 lutego 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.334.329zł

Nr XLII/168/09 z dnia: 26 lutego 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Stawisk do zaciągnięcia zobowiązania

Nr XLII/169/09 z dnia: 26 lutego 2009 roku

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sokołach w Szkołę Filialną w Sokołach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

Nr XLII/170/09 z dnia: 26 lutego 2009 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Cwaliny Gmina Stawiski

Nr XLII/171/09 z dnia: 26 lutego 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nr XLII/172/09 z dnia: 26 lutego 2009 roku

w sprawie: ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.

Nr XLIII/173/09 z dnia: 26 marca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr XLIII/174/09 z dnia: 26 marca 2009 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stawiski.

Nr XLIII/175/09 z dnia: 26 marca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Stawiski.

Nr XLIV/176/09 z dnia: 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr XLIV/177/09 z dnia: 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.737.054zł.

Nr XLIV/178/09 z dnia: 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmiany przeznaczenia drugiej transzy kredytu długoterminowego.

Nr XLIV/179/09 z dnia: 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.

Nr XLIV/180/09 z dnia: 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie: porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap.

Nr XLIV/181/09 z dnia: 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Nr XLV/182/09 z dnia: 24 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Nr XLVI/183/09 z dnia: 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sokołach w Szkołę Filialną w Sokołach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

Nr XLVI/184/09 z dnia: 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: określenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Stawiski.

Nr XLVI/185/09 z dnia: 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr XLVI/186/09 z dnia: 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego i upoważnienia Burmistrza Stawisk do zawarcia umowy w tej sprawie.

Nr XLVI/187/09 z dnia: 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr XLVI/188/09 z dnia: 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: dzierżawy działki gruntu nr 489/3 zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr XLVI/189/09 z dnia: 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie: odwołania radnego z członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr XLVII/190/09 z dnia: 15 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr XLVII/191/09 z dnia: 15 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Stawiski.

Nr XLVII/192/09 z dnia: 15 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Stawiski.

Nr XLVIII/193/09 z dnia: 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr XLIX/194/09 z dnia: 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr XLIX/195/09 z dnia: 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr XLIX/196/09 z dnia: 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w składach stałych Komisji Rady Miejskiej.

Nr XLIX/197/09 z dnia: 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o uznaniu lasów za lasy ochronne.

Nr XLIX/198/09 z dnia: 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Nr XLIX/199/09 z dnia: 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do realizacji i sfinansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013.

Nr L/200/09 z dnia: 22 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr L/201/09 z dnia: 22 lipca 2009 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

Nr L/202/09 z dnia: 22 lipca 2009 roku

w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Nr L/203/09 z dnia: 22 lipca 2009 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Kuczyny Gmina Stawiski.

Nr LI/204/09 z dnia: 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr LI/205/09 z dnia: 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Nr LI/206/09 z dnia: 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Nr LI/207/09 z dnia: 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Nr LII/208/09 z dnia: 03 października 2009 roku

w sprawie: zmiany przeznaczenia kredytu długoterminowego

Nr LII/209/09 z dnia: 03 października 2009 roku

w sprawie: zmiany przeznaczenia drugiej transzy kredytu długoterminowego

Nr LII/210/09 z dnia: 03 października 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr LII/211/09 z dnia: 03 października 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013.

Nr LIII/212/09 z dnia: 23 października 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr LIII/213/09 z dnia: 23 października 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach.

Nr LIII/214/09 z dnia: 23 października 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Nr LIII/215/09 z dnia: 23 października 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Nr LIII/216/09 z dnia: 23 października 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Nr LIV/217/09 z dnia: 20 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr LIV/218/09 z dnia: 20 listopada 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Stawisk do zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów długoterminowych

Nr LIV/219/09 z dnia: 20 listopada 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Stawisk do zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów długoterminowych

Nr LIV/220/09 z dnia: 20 listopada 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Stawisk do zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów długoterminowych

Nr LV/221/09 z dnia: 04 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień od nieruchomości.

Nr LV/222/09 z dnia: 04 grudnia 2009 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr LV/223/09 z dnia: 04 grudnia 2009 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr LV/224/09 z dnia: 04 grudnia 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Nr LVI/225/09 z dnia: 11 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski rok 2010.

Nr LVII/226/09 z dnia: 21 grudnia 2009 roku

w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Nr LVII/227/09 z dnia: 21 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2010 rok

Nr LVII/228/09 z dnia: 21 grudnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2010 rok.

Nr LVII/229/09 z dnia: 21 grudnia 2009 roku

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2010 rok.

Nr LVII/230/09 z dnia: 21 grudnia 2009 roku

w sprawie: wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2009r.

 

2010

Nr LVIII/231/10 z dnia: 22 stycznia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2010.

Nr LVIII/232/10 z dnia: 22 stycznia 2010 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr LVIII/233/10 z dnia: 22 stycznia 2010 roku

w sprawie: przejęcia od Powiatu Kolneńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Nr LVIII/234/10 z dnia: 22 stycznia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010-2013.

Nr LVIII/235/10 z dnia: 22 stycznia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski.

Nr LVIII/236/10 z dnia: 22 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

Nr LVIII/237/10 z dnia: 22 stycznia 2010 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Nr LVIII/238/10 z dnia: 22 stycznia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

Nr LIX/239/10 z dnia: 02 marca 2010 roku

w sprawie: kontynuacji realizacji i finansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Nr LIX/240/10 z dnia: 02 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

Nr LIX/241/10 z dnia: 02 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010 – 2013.

Nr LIX/242/10 z dnia: 02 marca 2010 roku

w sprawie: wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej.

Nr LIX/243/10 z dnia: 02 marca 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Nr LX/244/10 z dnia: 25 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Nr LX/245/10 z dnia: 25 marca 2010 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

Nr LX/246/10 z dnia: 25 marca 2010 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

Nr LX/247/10 z dnia: 25 marca 2010 roku

w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Nr LX/248/10 z dnia: 25 marca 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Nr LX/249/10 z dnia: 25 marca 2010 roku

w sprawie: w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr LXI/250/10 z dnia: 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

Nr LXI/251/10 z dnia: 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Nr LXII/252/10 z dnia: 07 maja 2010 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski

Nr LXII/253/10 z dnia: 07 maj 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXIII/254/10 z dnia: 12 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXIII/255/10 z dnia: 12 czerwca 2010 roku

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nr LXIII/256/10 z dnia: 12 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski

Nr LXIV/257/10 z dnia: 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXIV/258/10 z dnia: 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze

Nr LXV/259/10 z dnia: 15 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXV/260/10 z dnia: 15 lipca 2010 roku

w sprawie: przejęcia od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomości na cele budowlane (części poboczy przy drogach wojewódzkich nr 647 i 648)

Nr LXVI/261/10 z dnia: 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXVI/262/10 z dnia: 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stawiski lub jej jednostkom podległym

Nr LXVI/263/10 z dnia: 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Nr LXVI/264/10 z dnia: 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk

Nr LXVII/265/10 z dnia: 18 września 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXVII/266/10 z dnia: 18 września 2010 roku

w sprawie: wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej

Nr LXVIII/267/10 z dnia: 01 października 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXVIII/268/10 z dnia: 01 października 2010 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807,788 i 789

Nr LXIX/269/10 z dnia: 27 października 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXX/270/10 z dnia: 10 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Nr LXX/271/10 z dnia: 10 listopada 2010 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2009 11:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2368 razy