BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LI/207/09 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 i art. 40 ust. 8ustawy z dnia 21 marca 1985 r .o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz.115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720) uchwala się co następuje:

§ 1.Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę Stawiski za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1)      prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)      umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)      umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

4)      zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

§ 2 .1.Ustala się wysokość stawki opłaty za zajęcie jednego 1m2 powierzchni pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym za każdy dzień zajęcia :

1) w jezdni i ciągach pieszych o nawierzchni ulepszonej :

a) zajęcia jezdni do 50 % jej szerokości – 5 zł,

b) zajęcia jezdni powyżej 50 % jej szerokości – 10 zł,

c) zajęcia ciągów pieszych – 5 zł,

d) zajęcia innych elementów pasa drogowego – 2,50 zł,

2) w jezdni i ciągach pieszych o nawierzchniach nie ulepszonych i gruntowych :

a) zajęcia jezdni do 50 % jej szerokości – 2,50 zł,

b) zajęcia jezdni powyżej 50 % jej szerokości – 5 zł,

c) zajęcia ciągów pieszych i innych elementów pasa drogowego – 2,50 zł.

 

2.Ustala się wysokość stawki opłaty za zajęcie jednego 1m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w ust.1,za każdy dzień zajęcia :

1) ogródki handlowe – 0,50 zł,

2) wystawy handlowe – 0,20 zł,

3) inne – 2 zł.

3.Za zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny stosuje się stawki takie jak za zajęcie pasa drogowego za jeden dzień.

4.Ustala się wysokość rocznych stawek opłaty za jeden 1m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego :

1.    za urządzenia sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, ciepłowniczej – 5 zł;

2.    za urządzenia sieci gazowniczej – 20 zł,

3.    za urządzenia sieci telekomunikacyjnych i energetycznych – 100 zł,

4.    za inne urządzenia – 20 zł,

5.    za przyłącza do sieci wymienionych w pkt 1 – 4 – 10 zł.

5.Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.4 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

6.Ustala się wysokość stawki opłaty za zajęcie jednego 1m2 pasa drogowego na umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, za każdy dzień zajęcia :

1.      w koronie drogi :

a) obiekty budowlane – 1,50 zł,

b) za reklamę – 0,70 zł.

2.      w pasie drogowym poza koroną drogi :

a) za obiekty budowlane – 1 zł,

b) za reklamę – 0,60 zł.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5.Traci moc obowiązującą uchwała Nr 161/XLIX/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.04.2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Stawisk

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 wrz 2009 12:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 7492 razy