BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 158/XL/08 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2008 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) i art. 10  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 249 poz. 1828; z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz.730) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (MP z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59 poz.531) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 142/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następującą zmianę:

1)     W §1 ust.4b wyrazy „2750,00zł.” zastępuje się wyrazami „2691,81zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2009 14:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1685 razy