BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/149/08 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 12 grudnia 2008 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz § 2 pkt  2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.  Nr 146 poz. 1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006 r. Nr 38 poz. 261, z 2008 r. Nr 73 poz. 430) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIII/105/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski wprowadza się następującą zmianę :

1) w § 1 ust.1 pkt. .3 wyrazy „600,00 zł.” zastępuje się wyrazami „900,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia   2009 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 gru 2008 12:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1799 razy