BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/127/08 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 13 sierpnia 2008 roku
w sprawie: planowanych środków na lata 2009 – 2011 na realizację programów operacyjnych.
   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art.206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587,Nr 115 poz. 791) uchwala się, co następuje:


   § 1. Planowane środki w latach 2009 – 2011 na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 określa załącznik do niniejszej uchwały.


   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.


   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka
Obowiązuje od dnia 13.08.2008r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 sie 2008 16:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 1967 razy