BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/57/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006r. Nr 38 poz. 261) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli płac pracowników zatrudnionych w:

 1. Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości 700,00 zł.
 2. Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach w wysokości 600,00 zł.
 3. Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Stawiskach, Szkole Podstawowej w Stawiskach, Miejskim Przedszkolu w Stawiskach, Szkole Podstawowej w Porytem i Szkole Podstawowej w Sokołach (dla pracowników niebędących nauczycielami w zależności od stanowiska w następującej wysokości:
  • robotnik do pracy lekkiej, konserwator, pomoc nauczyciela, pracownik biurowy, intendent, kucharz, pomoc kuchenna, woźna, palacz - 300,00 zł; - sekretarz szkoły – 203,00 zł.

2. Uzgadnia się wartość jednego punktu:

 1. dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach w wysokości 2,25 zł;
 2. dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach w wysokości 4,50 zł;
 3. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach, , Szkole Podstawowej w Stawiskach, Miejskim Przedszkolu w Stawiskach, Szkole Podstawowej w Porytem i Szkole Podstawowej w Sokołach w zależności od stanowiska w następującej wysokości:
  • robotnik do pracy lekkiej, sekretarz szkoły, higienistka, konserwator, pomoc nauczyciela, intendent, kucharz, pomoc kuchenna – 5,50 zł;
  • pracownik biurowy – 6,95 zł;
  • woźny – 6,40 zł;
  • palacz – 4,70 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 146/XXX/2001 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy i uchwała Nr 81/XXV/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 maja 2004r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 sie 2007 13:17
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2195 razy