BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 6 grudnia 2006 roku
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na podstawie art. 18 a ust.1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 ,Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568,z 2004 r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203,z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457,z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337 oraz § 16 ust.1 i § 80 ust.2 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 24/V/03 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie : ustalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2003 r. Nr 25 poz.634 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie :

 1. Robert Urban – Przewodniczący
 2. Jerzy Bielawski – Wiceprzewodniczący
 3. Ewa Kurzątkowska - członek
 4. Józef Rudzki – członek
 5. Jacek Konopka – członek

§ 2. Powołuje się Komisję Oświaty,Kultury i Spraw Społecznych w składzie :

 1. Andrzej Kępa – Przewodniczący
 2. Zdzisław Obrycki – Wiceprzewodniczący
 3. Barbara Rzadka – członek
 4. Sławomir Kołakowski – członek
 5. Marek Sobociński – członek

§ 3. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

 1. Bolesław Maliszewski - Przewodniczący
 2. Stefan Chmielewski – Wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Kiciński – członek
 4. Robert Bagiński – członek
 5. Michał Szulc - członek

§ 4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących i Zastępców komisji wymienionych w § 2 i § 3 uchwały , komisje wybierają we własnym zakresie spośród swoich członków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 mar 2007 10:09
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2289 razy