BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/21/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 marca 2007 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r.Nr 23 ,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,z 2005 r. Nr 172,poz.1441,z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 175 poz.1457 i Nr 181 poz.1337) oraz art.4ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. Nr 9,poz.43,Nr 106 poz.679 ,Nr121 ,poz.770,z 1998 r. Nr 106,poz.668 z 2002 r. Nr 113,poz.984 z 2003 r. Nr 96 poz.874,Nr 199 poz.1937) oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach ( Dz.U z 2001r. Nr 62,poz.628, z 2002 r. Nr 41,poz.365,Nr 113,poz.984,Nr 199,poz.1671,z 2003 r. Nr 7,poz.78, z 2004 r. Nr 96,poz.959,Nr 116,poz.1208,Nr 191, poz.1956 z 2005 r. Nr 25 poz.202,Nr 90 poz.758,Nr 130 poz.1087,Nr 175 poz.1458,Nr 180 poz.1495, z 2006 r. Nr 50 poz.360) uchwala się, co następuje:

     § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Stawiskach Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach wprowadza się następujące zmiany :
1) § 1 pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

  • 9 złotych miesięcznie za pojemnik 120 l (wywóz co 2 tygodnie),
  • 82 złotych miesięcznie za pojemnik 1100 l (wywóz co 2 tygodnie).

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 mar 2007 11:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2524 razy