BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/9/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2006 roku
w sprawie: wyboru Komisji Statutowej

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 ,Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568,z 2004 r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203,z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457,z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337 oraz § 16 ust.3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 24/V/03 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Stawiski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 25 poz.634 uchwala się co następuje :

     § 1. Powołać Komisję Statutową do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Stawiski w następującym składzie:

  1. Andrzej Kępa,
  2. Jerzy Bielawski,
  3. Zdzisław Obrycki.

     § 2. Komisja przedłoży Radzie w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały projekt zmiany Statutu Gminy.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 11:43
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2300 razy