BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/8/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2006 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

     § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.442.039 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

     § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.843.743 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

  1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 r.).

     § 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 598.296 zł. z przeznaczeniem na:

  • Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 598.296 zł.
  1. Przychody budżetu w wysokości 0 zł., rozchody w wysokości 598.296 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

     § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości – 100.000 zł.

     § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

     § 6. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

     § 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 897.622 zł., w tym dotacja z budżetu w kwocie 156.422 zł. i wydatków w łącznej kwocie 888.954 zł. oraz zakres i kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

     § 8. Ustala się dotacje podmiptowe dla:

  1. Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 201.591 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

     § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  • Przychody – 6.000 zł.
  • Wydatki - 0 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

     § 10. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowgo deficytu budżetu do wysokości 900.000 zł.
  2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
  3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

     § 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

     § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

     § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 gru 2006 10:25
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2178 razy