BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/5/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 13 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271 ,Nr 214, poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568,z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz.1203,Nr 167,poz.1759 z 2005 r. Nr 172 ,poz. 1441, Nr 175 poz.1457,z 2006 r.Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie : zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U z 2005 r. Nr 146 ,poz.1223 oraz zmiana z 2006 r. Nr 39 , poz.272 ) uchwala się,co następuje :

§ 1. Ustala się Burmistrzowi Stawisk p.Markowi Waszkiewiczowi miesięczne wynagrodzenie za pracę :

  1. zasadnicze w wysokości 4.400,00 zł słownie:(cztery tysiące czterysta złotych)
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.300,00 zł,słownie: (jeden tysiąc trzysta złotych)
  3. dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenie zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie :1.710,00 zł, słownie:(jeden tysiąc siedemset dziesięć złotych)
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 11 % wynagrodzenia zasadniczego wzrastającego corocznie z dniem 1 września, aż do osiągnięcia 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 17/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 6 grudnia 2006 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 gru 2006 09:06
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2278 razy