BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/4/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 13 grudnia 2006 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1 203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz.844/uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1) Budynki mieszkalne lub ich części położone na terenie gospodarstw rolnych osób prowadzących gospodarstwa rolne,
2) Budynki i grunty związane z infrastrukturą dotyczącą oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, dostarczania wody i sieci wodociągowej oraz hydrofornii,

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 uchwały nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 144/XLIV/05 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XIX/85/07 z dnia 02 grudnia 2007r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 gru 2006 09:02
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 6052 razy
Ilość edycji: 1