BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/6/06 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 13 grudnia 2006 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr249 poz. 2104) Rada Miejska uchwala co następuje:

     § 1.

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 116.953 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 116.953 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  3. Po dokonanych zmianach wyszczególnionych w § 1 ust. 1, 2 plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
    • Plan dochodów budżetowych – 13.697.072 zł.
    • Plan wydatków budżetowych – 13.009.072 zł.

     § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

     § 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

     § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 gru 2006 10:37
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2306 razy