BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 115/XXXV/05 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 marca 2005 roku
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiskach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 37/IX/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 kwietnia 2003r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński


Załącznik do Uchwały Nr
115/XXXV/05 Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 14 marca 2005 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STAWISKACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach zwany dalej OPS jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym;
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finnsach publicznych;
4) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożydku publicznego i o wolontariacie;
6) innych właściwych aktów prawnych;
7) niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą OPS jest miasto Stawiski – Urząd Miejski ul.Plac Wolności , terenem działania jest gmina.

§ 3. Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje Burmistrz Stawisk.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4. 1. OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajace w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analiziei ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. OPS realizuje zadania włase gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Miejską natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 5. W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 OPS wykonuje:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakreie pomocy społecznej;

3) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
8) przyznawanie zasiłków w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekunczych , w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej , w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2. Zadania własne gminy, do których należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonnych.
5) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gmine do których należą :

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisacj o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną ;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,mających na celu ochronę poziomu życia osób,rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

4. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopadad 2003 r o świadczeniach rodzinnych.

5. Zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym a mianowicie :

1) organizowanie robót publicznych;
2) prowadzenie klubu integracji społecznej organizującego działania o charakterze terapeutycznym,zatrunieniowym i samopomocowym

6. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz wyłącznie określonej grupy.Grupa ta jest wydrębniona ze względu na szczególnie trudna sytuację życiową lub materialną w stosunku do ogółu społeczeństwa w szczególności :

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej ;
2) uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego ;
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
4) chorych psychicznie w rozumieniu pzrepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
5) bezrobotnych w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez około co najmniej 36 m-cy;
6) zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem,w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji ,w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej ,którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację żyiową nie sa w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji powodującej ubóstwo oraz umożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym,społecznym i rodzinnym.

§ 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi ,fundacjami,stowarzyszeniami,pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W zakresie realizacji zadań OPS współdziała ponadto z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalająca sposób realizacji tych zadań.

3. OPS przy realizacji zadań współpracuje takż z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej z poza terenu gminy.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik,który odpowiada za całokształt działalności jednostki;działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnistwa udzielonego mu przez Burmistrza Stawisk.

2. Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem wymagana jest odrębna zgoda Burmistzra Stawisk.

3. Kierownika OPS powołuje i odwołuje Burmistrz Stawisk.

4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Stawisk.

5. W razie nieobecności Kierownik zadania zwiazane z biezącym zarządzaniem OPS wykonuje w imieniu OPS pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

§ 8. 1. Kierownik OPS odpowiada przed Radą Miejską za właściwa realizację przypisanych OPS zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych OPS środków finansowo - rzeczowych.

2. Kierownik OPS składa radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. Do obowiązków i uprawnień Kierownika OPS należy w szczególności :

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy,dokonywania podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy.

2. Wykonywanie czynności wynikjących ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w OPS.

3. Podejmowanie koniecznych decyzji w sprawacj dotyczących merytorycznej działalności OPS.

4. Nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w OPS pracownikami.

§ 10. 1. OPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i zatwierdzony przez Burmistrza.”

§ 11. Rada Miejska uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE

§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 13. Działalność OPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środku budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządowa na ich realizację.

§ 14. OPS może korzystać ze środków poza budżetowych, tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowym oraz innymi świadczeniami społecznymi,które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej oraz gospodarownia powirzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności,efektywności i celowości ich wykorzystania.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Miejska.

§ 17. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

§ 18. Reorganizacja lub likwidacja ośrodka następuje z mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 mar 2005 12:41
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2467 razy