BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60.2017 Burmistrza Stawisk

z dnia: 31 października 2017 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

     Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXXVI/127/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2017 Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 313.875zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 22.557zł, zwiększenie planu – 336.432zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:


  • Plan dochodów budżetowych – 26.501.366zł, z tego: bieżące – 26.376.999zł; majatkowe – 124.367zł;
  • Plan wydatków budżetowych – 26.051.083zł, z tego: bieżące – 24.848.530zł; majątkowe – 1.202.553zł.

4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof  Rafałowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 gru 2017 15:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 379 razy