BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XLII/145/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 maja 2017 roku
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą powstałe w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów:

1. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

1) komunalne odpady zmieszane – w ilości co najmniej 1 pojemnika 120 l co dwa tygodnie;

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji – w każdej ilości raz na miesiąc;

2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

1) komunalne odpady zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji – co dwa tygodnie (w okresie od 1 kwietnia do 30 września - raz na tydzień);

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – w każdej ilości co dwa tygodnie.

3. Jako cześć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki plastikowe do selektywnej zbiórki odpadów. Rodzaje worków lub pojemników do selektywnej zbiórki określone zostały w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Stawiski, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 3. 1. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Stawiski zawrze umowę na odbiór odpadów.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowany na terenie miasta Stawiski, świadczył będzie usługi na rzecz mieszkańców Gminy Stawiski w zakresie przyjmowania:

1) mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów gromadzonych w odpowiednich pojemnikach, zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, powstających w gospodarstwach domowych;

2) przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych;

5) odpady zielone;

6) gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów.

2. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do punktu przez ich wytwórców we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Godziny otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, właściciele mogą przesłać o tym informację w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź adres e- mail: sekretariat@stawiski.pl. Informacja taka może być również przekazana telefonicznie pod numer tel. 86-278-51-92. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) Nr XLIX/262/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

2) Nr X/35/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 maj 2017 09:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 458 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.