BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXIX/135/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 marca 2017 roku
w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiski w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie:

1) dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego - 20 pkt;

2) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym - 10 pkt;

3) dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola, tj. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej - 8 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 5 pkt;

5) dzieci z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą socjalną - 7 pkt;

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1 - 5, będą oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 mar 2017 15:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 411 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.