BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXVII/130/17 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 3 lutego 2017 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Stawiskach, prowadzone przez Gminę Stawiski, w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Stawiskach w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne dla dzieci do lat 5-ciu.

2. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł, która podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 2 przez liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 4. Częściowe zwolnienie z opłat, o których mowa w § 2, jest możliwe, jeżeli dochód na osobę ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, nie przekracza 150% dochodu – opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 50% opłaty ustalonej zgodnie z § 2 ust. 2.

§ 5. 1. Warunkiem całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w § 2, jest:

1) osiąganie dochodów przez rodziców/prawnych opiekunów w przeliczeniu na osobę, gdy nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

2) długotrwała choroba jednego z rodziców/prawnych opiekunów ograniczająca jego dochody;

3) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

4) uczęszczanie trzeciego i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej do przedszkola;

5) w innych przypadkach losowych, tj. wskutek wystąpienia klęski żywiołowej, bądź nadzwyczajnego pogorszenia się sytuacji życiowej rodziny dziecka uczęszczającego do przedszkola.

2. Za rodzinę wielodzietną, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci niepełnoletnich lub dzieci uczących się i niepracujących do ukończenia 25 roku życia.

§ 6. Zwolnienia z opłat, o których mowa w § 4 i 5, następują na wniosek rodzica/opiekuna prawnego skierowany do dyrektora placówki zawierający niezbędne dane do ustalenia zwolnienia lub zniżki.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XV/62/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach prowadzonym przez Gminę Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 233 poz. 2773) oraz Uchwała Nr XLI/215/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03 września 2013 r. w zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach prowadzonym przez Gminę Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3339).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 lut 2017 15:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 520 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.