BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXVI/127/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 24.174.086 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.754.459 zł,

- majątkowe w wysokości 419.627 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.214.086 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.080.077 zł,

- majątkowe w wysokości 1.134.009 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 35.486 zł

2) celową w wysokości - 66.626 zł, z przeznaczeniem na:

a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 66.626 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 960.000 zł, zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 960.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 64.629 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.629 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 546.360 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 366.010 zł do dyspozycji sołectw.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.399.416 zł, koszty – 1.405.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2017 14:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 611 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.