BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXVI/126/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2017–2022.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 1870 z póz. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2017 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 Uchwały.

§ 6. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX/69/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2017 14:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 507 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.