BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXXVI/121/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 51.277zł; zwiększenie planu – 54.477zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 30.000zł; zwiększenie planu – 33.200zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 26.216.412zł, z tego: bieżące – 24.423.409zł; majątkowe – 1.793.003zł;
- Plan wydatków budżetowych – 25.571.412zł, z tego: bieżące – 22.579.747zł; majątkowe – 2.991.665zł.

4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

5. Nadwyżka budżetu w wysokości 645.000zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

6. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2016r” do Uchwały Nr XXXV/118/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody w kwocie 465.007zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2017 13:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 504 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.