BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/113/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 01 grudnia 2016 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 849 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 649 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1082 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1299 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 2478 zł.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1529 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1933 zł.

b) powyżej 36 ton - 2493 zł.

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1310 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1515 zł.

b) powyżej 36 ton – 1915 zł.

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsc – 1901,24 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc – 2403,69 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/72/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 gru 2016 14:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5599 razy