BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXVIII/98/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z póżn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/57/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Stawiski w wysokości 15zł z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep, straganu, stołu – 15zł;

2) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza i ziemi – 5zł;

3) od sprzedaży wyrobów jubilerskich – 10zł;

3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, należy zastosować stawkę wyższą.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 lip 2016 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 552 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.