BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXVIII/97/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/66/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020, w rozdziale 6. Identyfikacja podstawowych problemów, pod tabelą wskazującą podstawowe problemy Gminy Stawiski występujące w ramach poszczególnych aspektów wprowadza się następujące zmiany:

„Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i w wyniku konsultacji społecznych prowadzonych na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Stawisk na lata 2015 – 2020 zidentyfikowano obszary charakteryzujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Spośród 37 sołectw, w tym 35 miejscowości szczególne natężenie negatywnych zjawisk społecznych odnotowano w miejscowości Stawiski. Jest to spowodowane głównie tym, że miejscowość Stawiski zamieszkuje ponad 36% ogółu mieszkańców gminy Stawiski. Szczególnie zwrócono uwagę na poziom bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Teren ten zidentyfikowany został wstępnie jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przewidywany do objęcia programem rewitalizacji, na terenie którego realizowane mają być projekty rewitalizacyjne współfinansowane ze środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Na wskazanym obszarze występuje koncentracja zjawisk kryzysowych w sferze społecznej oraz przestrzennej i technicznej. Analiza Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2018 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok pokazuje, że ze statystyk Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, iż w okresie swojej działalności, tj. w latach 2011- 2015 zostało założonych 66 ,,Niebieskich Kart”. Większość z nich założonych zostało dla mieszkańców Stawisk. Jako przyczyny sprzyjające stosowaniu przemocy w rodzinie można wskazać normy społeczne i kulturowe. Według informacji Komendy Powiatowej Policji w Kolnie na obszarze Stawisk notuje się również więcej niż średnia w gminie zdarzeń tj. nieobyczajne wybryki oraz ukarani za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Obszar charakteryzuje się niewystarczającym poziomem uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym mieszkańców i koniecznością podjęcia działań mających na celu wskazanie oferty spędzania wolnego czasu szczególnie osób starszych i ich integrację społeczną.

Poza problemami społecznymi obszar zdegradowany charakteryzuje natężenie problemów technicznych z uwagi na zabytki wpisane do ewidencji zabytków i rejestru zabytków znajdującego się na tym obszarze tj. pozostałość zespołu dworskiego majątku Kisielnickich, XIX-wieczny cmentarz żydowski tzw. Mogiłki wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych. Do pozostałych problemów należy zaliczyć zły stan chodników i nawierzchni jezdnej oraz ograniczenia w dostępie do infrastruktury sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, w tym infrastruktury drogowej. Zidentyfikowanym problemem są nieuporządkowane przestrzenie publiczne. Przestrzeń pomiędzy budynkami nie jest właściwie zagospodarowana lub pozostaje w ogóle niezagospodarowana.

Na obszarze zdegradowanym powinny zostać zrealizowane działania ukierunkowane na ograniczenie zakresu usprawnienia pomocy społecznej i wzbogacenie oferty oraz podniesienie jakości ładu przestrzennego. Skutkiem działań rewitalizacyjnych będzie zwiększenie aktywności mieszkańców na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej skutkujące odbudowaniem więzi społecznych. Rewitalizacja posłuży również do działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, remontów i konserwacji obiektów zabytkowych. Zadaniem rewitalizacji będzie przede wszystkim odwrócenie negatywnych trendów takich jak:

  • degradacja przestrzeni, zanik funkcji danego obszaru, czy brak dostosowania tych funkcji do potrzeb mieszkańców lub znajdujących się tam jednostek gospodarczych,
  • występowanie negatywnych zjawisk społecznych (patologie, bezrobocie, zwiększona przestępczość),
  • niewielka aktywność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia – jako odpowiedź na istniejące potrzeby w zakresie handlu, usług, przywróceniem równowagi życia społecznego.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą mieć charakter kompleksowy i oddziaływać bezpośrednio na różne sfery rewitalizacji. Planowane przedsięwzięcia w efekcie końcowym będą skutkowały kompleksowym rozwiązaniem problemów (społecznych, gospodarczych, przestrzenno - funkcjonalnych, technicznych) występujących na obszarze zdegradowanym bądź znaczącym zmniejszeniem ich skali. W ramach planowanych działań rewitalizacyjnych planowane będzie:

  • stworzenie lub zagospodarowanie istniejących przestrzeni publicznych w zakresie parku w centrum Stawisk, parku podworskiego w Stawiskach,
  • mobilizowanie mieszkańców do podejmowania aktywności na rzecz uzgodnionych w programie rewitalizacji działań,
  • stworzenie infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości i zapewnieniu różnorakich usług dla mieszkańców.

Głównym źródłem wsparcia przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych będą środki EFRR i EFS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dostępne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca. Zapewniona zostanie komplementarność źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych dzięki wsparciu środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

W okresie programowania 2014-2020 planuje się również pozyskanie wsparcia realizacji projektów rewitalizacyjnych ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej EIS PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który obejmuje podregion łomżyński obejmujący powiat kolneński.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 lip 2016 14:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 658 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.