BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXIV/85/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 marca 2016 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiskach.

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 115/XXXV/05 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiskach, zmienionego uchwałą nr XXXVI/138/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 października 2008 roku, nr XIX/60/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 15 grudnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195)”;

2) w § 5 Statutu dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„Ośrodek przyznaje i dokonuje wypłat świadczeń oraz prowadzi postępowanie w sprawie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 kwi 2016 09:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 555 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.