BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXIII/84/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 10 marca 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 235, 237 ust. 1, 242 ust. 2 i 3 oraz 221 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 10.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zwiększenie planu – 10.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 22.492.568zł, z tego: bieżące – 22.490.500zł; majątkowe – 2.068zł;

- Plan wydatków budżetowych – 21.832.568zł, z tego: bieżące – 20.709.168zł; majątkowe – 1.123.400zł.

3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

4. Nadwyżka budżetu w wysokości 660.000zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

5. Załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2016r” do Uchwały Nr XX/70/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 mar 2016 08:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 582 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.