BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXII/81/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 lutego 2016 roku
w sprawie: zmiany Programu opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2014-2017.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W „Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2014-2017”, stanowiącym załącznik do Uchwały NR L/268/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 07 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2014 – 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule programu wyrazy „2010-2013” zastępuje się wyrazami „2014-2017”,

2) wprowadza się rozdział VII a w brzmieniu:

„ZABYTKI O NAJWAŻNIEJSZYM ZNACZENIU DLA GMINY STAWISKI. OCENA STANU ZACHOWANIA

1. Klasztor w Zespole Klasztornym Franciszkanów.
Klasztor wzniesiony w latach 1788-1791. Budowla na planie wydłużonego prostokąta, murowana z cegły, na kamiennym fundamencie, dwukondygnacyjna, otynkowana. Fasada jedenastoosiowa, z otworem drzwiowym w środkowej osi. Nad drzwiami, w drugiej kondygnacji drzwi balkonowe poprzedzone balkonem z murowaną balustradą. Osie w elewacji rozdzielone lizenami. Druga ściana wzdłużna analogiczna, bez balkonu. Dach dwuspadowy, pokryty blachą. Klasztor wymaga remontu wewnątrz budynku oraz remontu elewacji.

2. Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego, obecnie parafialny w zespole klasztornym Franciszkanów.
Kościół wzniesiony w latach 1788-1791, przebudowany w latach 1813-1818 oraz w 1927 r. Budowla w stylu klasycystycznym, murowana z cegły, na kamiennym fundamencie, otynkowana. Korpus rozmieszczony na planie prostokąta, trójnawowy, pięcioprzęsłowy, ostatnie, skrajne przęsło znacznie węższe, tworzy prezbiterium. Do fasady dostawione dwie kwadratowe w planie wieże znacznie wysunięte poza linię nawy; do prezbiterium przylegają dwie niższe przybudówki (zakrystie). Fasada dwukondygnacyjna, trójosiowa, z wejściem w osi środkowej, z którego obu stron wnęki konchowe z figurami Franciszkanów. W drugiej kondygnacji osie rozdzielone parami pilastrów. Szczyt zwieńczony trójkątnie. Wieże trójkondygnacyjne, przykryte wiciowymi hełmami. Elewacje boczne korpusu analogiczne, czteroosiowe. Dach nad korpusem dwuspadowy, nad przybudówkami pulpitowy; wszystkie pokryte blachą. Kościół wymaga remontu wewnątrz oraz remontu elewacji.

3. Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Porytem.
Kościół wzniesiony w latach 1834-1840 w stylu neoklasycystycznym; przebudowana w 1945 r. Budowla rozmieszczona na planie prostokąta, jednonawowa, z prezbiterium wydzielonym prostą ścianą. Fasada z klasycystycznym frontonem w postaci czterech pilastrów, nad nimi belkowanie; nad nimi trójkątny szczyt w profilowanym obramieniu. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem. Otwór drzwiowy w osi centralnej, przy nim symetrycznie cztery wnęki. Nad drzwiami półkolisty świetlik kruchty i prostokątne blendy nad wnękami. Ściany boczne z rzędami półkoliście zamkniętych okien oraz wejściami do kruchty i zakrystii. Ściana tylna dwuosiowa, z nisko umieszczonymi oknami, ujętymi w szerokie ryzality. Dach dwuspadowy, obecnie pokryty blachą. Kościół wymaga remontu wewnątrz oraz remontu elewacji.

4. Dzwonnica murowana w zespole kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Porytem.
Dzwonnica wzniesiona w 1850 r. Rozmieszczona na planie prostokąta, wkomponowana z mur kościelny; murowana z cegły, na kamiennym fundamencie, dwukondygnacyjna, otynkowana. Pierwsza kondygnacja z otworem drzwiowym od strony południowej, druga z półkoliście ujętymi otworami okiennym, otwartymi. Elewacje zdobione boniowaniem; kondygnacje rozdzielone prostym gzymsem dookolnym. Dach czterospadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Dzwonnica odnowiona.

5. Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP w Romanach.
Kościół wzniesiono w latach 1858-1863 w stylu swoistym z elementami stylu neoromańskiego. Budowla murowana z kamieni polnych, na kamiennym fundamencie, częściowo otynkowana. Korpus rozmieszczony na planie prostokątnym, z dwiema kwadratowymi w planie wieżami z obu stron kruchty; prezbiterium wyodrębnione prostą ścianą; z jego obu stron przybudówki – skarbczyk i zakrystia. Fasada z portalem ostrołukowym, symetrycznie umieszczonymi oknami, wyżej biforium i okulus. Nad portalem kamienna tablica z napisem: „1859/W przybytku Twoim Racz Przyiąć PANIE/Prawowiernego Ludu wzdychanie/A obłąkanych przesądem kroki/Niechay sprostują prawd Twych Wyroki”. Wieże trójkondygnacyjne; dwie dolne kondygnacje z oknami zamkniętymi ostrołukowo; najwyższe, na planie sześcioboku, z biforiami w każdej ze ścian. Wieże zwieńczone sześciobocznymi hełmami. Dach nad nawą dwuspadowy, w zwieńczeniu, nad prezbiterium sygnaturka. Nad przybudówkami daszki pulpitowe. Wszystkie dachy pokryte blachą. Kościół wymaga remontu elewacji.

6. Dzwonnica murowana w zespole kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Romanach.
Dzwonnica wzniesiona w 1859 r. Budowla na planie kwadratu, posadowiona na kamiennym fundamencie, dolna kondygnacja murowana z kamieni polnych na zaprawie wapiennej; górna – murowana z cegły. W dolnej kondygnacji otwór drzwiowy. Opaska wokół niego oraz narożniki tynkowane. Górna kondygnacja przepruta dwiema parami otwartych okien w każdej ścianie. Dach czterospadowy, pokryty blachą. Dzwonnica wymaga odnowienia elewacji.

7. Grodzisko wczesnośredniowieczne.
Grodzisko pierścieniowate typu nizinnego. Zlokalizowane ok. 1 km na południe od centrum Stawisk i ok. 300 m na wschód od szosy Stawiski-Łomża. Położone na niewielkim wyniesieniu w zakolu bezimiennej strugi, lewobrzeżnego dopływu rzeki Dzierzbi, na południowym brzegu strugi. Wysokość wałów ok. 2-3 m; średnica grodziska 60 m. Teren grodziska jest zajęty przez dawny cmentarz żydowski, tzw. „Na mogiłkach”. Teren grodziska zarośnięty drzewami i gęstą roślinnością zielną, w porze letniej niedostępny. Konieczne okresowe usuwanie roślinności.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 mar 2016 10:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 658 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.