BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XXI/76/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 stycznia 2016 roku
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz.1286 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Stawiski liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży – 12 punktów,

2) w miejscu sprzedaży – 8 punktów.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od szkoły, kościoła i placówki oświatowo – wychowawczej.

2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od wejścia do lokalu do wejścia na posesję, na której znajduje się obiekt wymieniony w ust.1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała Nr XVI/69/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stawiski.

2. Uchwała Nr XLI/165/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży ych napojów na terenie Gminy Stawiski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Emil Karwowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2016 12:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 711 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.