BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XX/70/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2016.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 (w przypadku upoważnienia dla zarządu do lokowania wolnych środków w innych bankach) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.393.138 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.393.138 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17.733.138 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.619.738 zł,

- majątkowe w wysokości 1.113.400 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 28.004 zł,

2) celową w wysokości - 38.652 zł, z przeznaczeniem na:

a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 38.652 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 660.000 zł, zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 660.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 30.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.812 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.812 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł i wydatki w kwocie 21.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 435.007 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 392.268 zł do dyspozycji sołectw.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 12. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.344.416 zł, koszty – 1.346.416 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 sty 2016 13:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 788 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.