BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/62/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 15 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 235, 237 ust. 1, 242 ust. 2 i 3 oraz 221 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 30.115 zł, zwiększenie planu – 30.115 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 21.547.830 zł, z tego: bieżące – 20.578.952 zł; majątkowe – 968.878 zł;

- Plan wydatków budżetowych – 21.689.219 zł, z tego: bieżące – 19.419.366 zł; majątkowe – 2.269.853 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 141.389 zł pokryty zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 gru 2015 15:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1177 razy