BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XIX/59/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 15 grudnia 2015 roku
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Stawiski.

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515) w związku z art.17 ust.1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn.zm.) i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Stawiski następuje w przypadku niesprawienia pogrzebu przez podmioty do tego uprawnione w myśl art. 10 ust.1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bądź niewykorzystania zwłok przez podmioty określone w art. 10 ust. 2 wyżej wspomnianej ustawy, gdy miejscem zgonu danej osoby jest Gmina Stawiski.

2. Zadania własne Gminy Stawiski, polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, zwany dalej „Ośrodkiem”.

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego oraz po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej zmarłego przez pracownika socjalnego.

2. Sprawienie pogrzebu przez Ośrodek, następuje na podstawie pisemnego zlecenia Kierownika Ośrodka wystawionego na udokumentowany wniosek pracownika socjalnego.

3. Kierownik Ośrodka zleca w formie pisemnej sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

§ 3. 1. Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pochówku, źródła środków finansowych, z których zostaną pokryte koszty pochówku oraz jeśli jest to możliwe: 1) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego, 2) ustala wyznanie zmarłego.

2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym zwyczajem.

§ 4. Sprawienie pogrzebu, w tym sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej odbywa się na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Ośrodka, jeśli to możliwe przy uwzględnieniu:

1) miejsca zamieszkania zmarłego,

2) kosztów pogrzebu.

§ 5. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem,

2) zakup trumny,

3) przygotowanie zwłok do pochówku,

4) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium,

5) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,

6) wykopanie i zasypanie grobu,

7) obsługę przy pogrzebie,

8) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

§ 6. 1. Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez podmiot, któremu pochówek został zlecony.

2. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu Gminy Stawiski.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XX/100/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stawiski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 gru 2015 15:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 621 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.