BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XVIII/52/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 listopada 2015 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015r Dz. U. poz. 1515) oraz art. 5 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 849 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88zł. od 1 m2 powierzchni z zastrzeżeniem lit. b;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji kruszywa – 0,20zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,56zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45zł od 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,73zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,80zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 lit. b stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013r.

3. Pomocą de minimis jest różnicą pomiędzy stawką podstawową określoną w ust 1 pkt 1 lit. a, a odpowiednią stawką preferencyjną określoną w ust. 1 pkt 1 lit. b.

4. Podatnik ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości (lub jej korektą) na dany rok podatkowy sporządzoną na druku wg ustalonego wzoru lub informacją w sprawie podatku od nieruchomości (lub jej korektą) wg ustalonego wzoru:

1) wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis, również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacji, których zakres i formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/25/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 gru 2015 15:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1118 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.